Chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ khó khăn do dịch bệnh

NLĐ khó khăn do dịch bệnh

Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của nước ta. Cả người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) đều đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Để hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021. Để triển khai các Nghị quyết và Quyết định trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành nhiều công văn gửi BHXH các tỉnh yêu cầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Công văn mới nhất được BHXH Việt Nam ban hành là Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch.

BHXH thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ NSDLĐ và NLĐ

Tại thời điểm này, các hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội; trong đó có Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ trợ giúp; hoặc các chính sách cho doanh nghiệp phải dừng hoạt động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất; hoặc được đào tạo, nâng cao trình độ nghề nghiệp; tìm kiếm công việc mới là rất cần thiết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần được giãn, giảm các khoản đóng; để có nguồn trả lương và các khoản chi trước mắt. Nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Giữ việc làm cho người lao động là rất cần kíp lúc này.

Các chính sách hỗ trợ từ BHXH
BHXH Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ cho NSDLĐ và NLĐ

BHXH Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ từ quỹ BHTN. Bên cạnh dó, Ngành cũng thực hiện xác nhận trong 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác liên quan đến NLĐ và NSDLĐ.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh triển khai nhiều chính sách

Để giải quyết các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

  • Phân công lãnh đạo, viên chức; chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH; giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; để duy trì việc làm cho người lao động; xác nhận các Danh sách: Phụ lục I của Mẫu số 02, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c; theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Làm việc với cơ quan BHXH
Các cơ quan BHXH được yêu cầu phải giải quyết hồ sơ hỗ trợ Covid-19 không quá 1 ngày làm việc (Ảnh minh họa)
  • Khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị; thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.
  • Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các chính sách; gửi BHXH Việt Nam (qua email: [email protected]) trước 17 giờ hàng ngày; để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc và các Bộ, ngành liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *