Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH được thành lập

Chuyển đổi số ngành BHXH

Bắt nguồn từ các đòi hỏi từ thực tiễn, cần thực hiện ngay việc chuyển đổi số cho ngành BHXH. Với thuận lợi khi có nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin từ sớm nhưng ngành BHXH Việt Nam vẫn còn rất nhiều thách thức. Có thể kể đến đó là số người phục vụ rất lớn, quy trình nghiệp vụ phức tạp. Vậy nên Ngành BHXH cần xác định những vấn đề trụ cột, cốt lõi để tập trung thực hiện trước và xác định kế hoạch, lộ trình phù hợp trong chuyển đổi số. Để đảm bảo việc chuyển đổi số được thực hiện kịp thời và đúng lộ trình, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 861/QĐ-BHXH về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam.

Thành phần Ban chỉ đạo Chuyển đổi số

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực: Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin. Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ủy viên thường trực: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam làm Ủy viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam có Quy chế hoạt động do Trưởng ban quyết định; phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo được ký, ban hành các văn bản sử dụng con dấu của BHXH Việt Nam; các văn bản khác sử dụng con dấu của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh là Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH

Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số

Đề xuất và tham gia ý kiến về các chủ trương, chính sách

Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Giám đốc về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, nhiệm vụ, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, chiến lược

Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện các mục tiêu; nhiệm vụ; và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; hưởng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong ngành BHXH Việt Nam. Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong ngành BHXH Việt Nam.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, chiến lược
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số phải chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, chiến lược (Ảnh minh họa)

Đánh giá tình hình và báo cáo lên cấp trên

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Thực hiện chế độ thông tin; báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Ban chỉ đạo An toàn; An ninh mạng Quốc gia.

Nhiệm vụ khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và cấp có thẩm quyền. Ban chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc do Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là Tổ trưởng; và thành viên là công chức, viên chức của các đơn vị liên quan theo đề xuất của Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021. Và thay thế Quyết định số 1361/QĐ-BHXH ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam. Tiếp tục theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều thông tin hấp dẫn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *